Aan de leden en ouders van jeugdleden

van TC Heeten

Heeten, 22 februari 2019.

 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze club.

De vergadering is op VRIJDAG 22maart om 20.00 uur in ons clubhuis.

De agenda voor het officiële gedeelte vinden jullie hieronder, en nadien zullen we proberen een gezellige nazit te houden. De penningmeester is al gewaarschuwd, maar ja, hij krijgt de kascontrolecommissie nog op bezoek….

De agenda:

 1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur

 2. Vaststellen agenda ( ook u kunt bespreekpunten inbrengen! )

 3. Vaststellen notulen voorgaande ledenvergadering ( deze staan op de site )

 4. Jaarverslag secretaris, staat op de site en is bijgevoegd. Alleen vaststellen dus ??

 5. Jaarverslag penningmeester, met beknopte toelichting, want hierna volgt:

 6. Verslag van kascommissie en kiezen nieuwe commissie

 7. Bestuurssamenstelling / verkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Rene Spitzen, voorzitter

vacature: voorzitter kantinecommissie

Kandidaten voor openstaande vacatures kunnen zich aanmelden tot vrijdag 22 maart 19.55 uur

 1. Contributie 2019: het bestuur stelt voor om e.e.a. gelijk te houden aan 2018. Wel moet er gekeken worden naar andere bron van inkomsten. Uitleg sponsorplan

 2. Nieuwe trainer

 3. Stichting Heeten Sport. Wat is er allemaal gebeurt afgelopen jaar.

 4. Kantine zaken. Aandachtspunt is mogelijk wijziging bier

 5. Rondvraag en wat eventueel verder ter tafel komt

 6. Sluiting, en zie boven……

Graag zien wij u op 22 maart zo rond 19.45

Walter Tijs, secretaris.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van TC Heeten op 30 maart 2018
De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis, de opkomst is groter dan afgelopen jaar.

1. Om ca. 20.00 uur kan Rene de vergadering openen met een openingswoord, waarbij hij stilstaat bij alle vrijwilligers die onze club rijk is. Vele handen maken licht werk en een ieder wordt bedankt voor zijn/haar inzet dit afgelopen jaar
Er zijn, blijkens de presentielijst 29 leden aanwezig, inclusief het bestuur. De secretaris deelt mee dat er 14 afmeldingen zijn. Omdat we inmiddels 122 leden hebben is het vereiste quorum dus aanwezig. Fijn. Desondanks vinden we het jammer dat er zowel minder aanwezigen zijn en ook minder afmeldingen. Maar goed.

2. Daniel Groot Zwaaftink heeft als input om gezamenlijke activiteiten te organiseren met de buurtdorpen
De volgende agendapunten worden min of meer als hamerstuk afgedaan:

3. De notulen van de voorgaande ledenvergadering worden ongewijzigd vastgesteld

4. Het jaarverslag van de secretaris wordt na, zoals een notaris dat zo mooi formuleert “beperkte voorlezing”, ook goedgekeurd


5/6.
Bas Aarnink is de nieuwe penningmeester van de club, maar voor deze keer neem Dick Mars het financieel jaarverslag nog door met de aanwezigen. Belangrijke speerpunten zijn dat de omzet van de kantine gelijk is gebleven, maar de inkoop is wel gedaald. Hulde aan de inkoop. Vanwege het dalende ledental is de inkomsten qua contributie uiteraard ook minder. De kosten van het onderhoud aan het park zijn wel wat gestegen. Omdat we afgelopen jaar geen trainer hebben gehad, zijn deze kosten komen te vervallen.
Willem Groenewoud is aftredend als kascommissie en Theo Gerritsen mag nog voor 1 jaar de controle doen. Wout Klein Koerkamp stelt zich beschikbaar.

7. Het agendapunt bestuursverkiezing. Walter Tijs is voorgedragen als secretaris en Bas Aarnink is voorgedragen als penningmeester. Beiden zijn door de ledenvergadering officieel benoemd. Welkom mannen. Wim Jansen is herkozen als voorzitter baanonderhoud. Niels Schoorlemmer is aftreden als voorzitter van de Technische Commissie. Niels bedankt voor je inzet van de afgelopen jaren. Gerard Vosman neemt per direct de taken van Niels over als voorzitter van de Technische Commissie.
Nog altijd zijn we op zoek naar een voorzitter van de kantinecommissie
Wat wel lukt is het benoemen van een tweede lid van de kascommissie: Wout Klein Koerkamp is bereid om met Theo Gerritsen de kascommissie te vormen. Willem Groenewoud wordt bedankt voor de twee jaren dat hij dit klusje heeft geklaard.


8. Dit agendapunt, vaststellen contributies e.d. wordt geheel conform het voorstel van het bestuur afgedaan; ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2017. Er wordt bij het zomerlidmaatschap en winterlidmaatschap een tarief gehanteerd van 42,50 euro. Ook de prijzen in de kantine zullen gelijk blijven ( ondanks het pleidooi van vorig jaar van enkelen om het bier goedkoper te maken )


9. Qua parkonderhoud moeten baan 3 en 4 geborsteld worden en baan 1,2 en 5 krijgen een opknapbeurt. Er worden nieuwe hekken gemonteerd bij alle banen, zodat er makkelijker met materieel op de banen gekomen kan worden om onderhoud uit te voeren.
De septic tank heeft soms problemen met het afvoeren van alles. Hiervoor hebben we de riolering aangepast en nieuwe gebroken puin aangebracht om het water beter in de grond te laten lopen. Dit was nu een mooie gelegenheid omdat ook de speeltuin een opknapbeurt gaat krijgen.
Er is ook een nieuwe cv-ketel geplaatst. De oude vertoonde dermate veel mankementen dat een nieuwe de enige oplossing bood.

Led verlichting: Er is een subsidie aangevraagd om de kosten zoveel mogelijk te dekken. De totale investering is ongeveer 35000 euro, zonder de benodigde subsidie. De subsidie zal ongeveer 30% zijn en kan nog worden uitgebreid met een aantal potjes die hiervoor beschikbaar zijn. Er is gekozen voor het merk Lumosa vanwege de beste prijs/kwaliteit en een aantal leden van het bestuur hebben op andere parken gekeken en waren hier zeer enthousiast over. De vergadering stemt in met de aanschaf van de led verlichting. Een aantal aanwezigen hebben nog een paar vragen/opmerkingen. Jeroen Willemsen stelt voor om de huidige lampen in de verkoop te doen. Hermien Hollegien vraagt zich af wat de levensduur is van baan 3 en 4 en of het wel verstandig is om hier ook led verlichting voor aan te schaffen. Beide zaken worden meegenomen in de beslissing van het bestuur.

10. Walter legt als VCL van de vereniging uit wat er allemaal staat de wachten met de voorjaarscompetitie. Vanwege het gering aantal teams is een samenwerking met Haarle aangegaan. Zij hebben veel teams en wat minder banen en komen daarom hun thuis wedstrijden bij ons op het park spelen.
Jan Mulder krijgt nog even spreektijd om aan te geven wat zijn taken zullen blijven. Dit zal voornamelijk de ledenadministratie betreffen.
Bas Aarnink krijgt spreektijd om zich voor te stellen. Bas is namelijk (nog) geen lid van de vereniging, dus sommigen zullen hem niet kennen.

11. Bij de rondvraag komt 1 vraag naar voren
Brigit vraagt zich af of er misschien een pinautomaat kan komen in de kantine. Het bestuur zal dit meenemen. Evt. kunnen we dit navragen bij de sporthal om te kijken of dit werkt en wat de kosten hiervan zullen zij.

12. Hierna kan de voorzitter, onder dankzegging aan de leden die aanwezig waren, de vergadering sluiten. En vervolgens de gebruikelijke nazit openen….

Heeten, 25 april 2018

Secretaris.

Jaarverslag Tennisclub Heeten 2018
Beste mede tennissers,
Hierbij mijn eerste jaarverslag en wel over 2018 van uw vereniging.
We hebben als vereniging een bewogen jaar gehad als we kijken naar wat we allemaal hebben gedaan om ons park nog mooier te maken. Het hekwerk is aangepast om beter op de banen te komen voor het onderhoud. Tevens is de verlichting aangepakt en hebben we nu led verlichting. De speeltuin is opgeknapt en uiteraard zijn er genoeg andere zaken die aangepakt zijn door Wim en zijn mannen.
Helaas zien we ook dat het ledenaantal nog wat is teruggelopen. Niet zo hard als eerdere jaren, maar dat kan ook haast niet met het huidige aantal.
Qua activiteiten zien we dat er steeds meer ideeën worden ontplooid, maar ook zien we dat de animo hiervoor nog wel wat achter blijft. Hiervoor wil ik Jeroen Willemsen bedanken voor zijn inzet en initiatieven.
Het open toernooi blijft het zoals altijd goed doen.
Gelukkig hebben we een aantal nieuwe leden gevonden voor het bestuur, zodat het weer een redelijk voltallig bestuur is. Wel is de kantinecommissie nog niet aanwezig in het bestuur en die zouden we graag zien.
Voor komend seizoen hebben we een nieuwe trainer gevonden. Bart Willemsen gaat samen met Anneleen Dijkman dit oppakken. Samen gaan we een programma maken voor een aantal activiteiten en gaan ervan uit dat we met ons allen hier aan gaan deelnemen


Komend jaar zijn er wederom genoeg uitdagingen voor ons allen en de club. Laten we er voornamelijk voor zorgen dat we allemaal gezond blijven en plezier houden in het spel en dan weet ik zeker dat we de club kunnen laten groeien en bloeien.
Maart 2019
Walter Tijs, secretaris