Aan de leden en ouders van jeugdleden van TC Heeten

Heeten 4 maart 2024

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

De vergadering is op MAANDAG 25 MAART 2024, aanvang 20.00 uur in ons clubhuis.

Er zijn een aantal belangrijke zaken die we moeten bespreken, dus een ieder zijn/haar aanwezigheid is van groot belang.

De agenda:

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur.

2. Vaststellen agenda, ook u kunt punten inbrengen.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 22 maart 2019 staan op de website.

4. Jaarverslagen 2021, 2022 en 2023 door de secretaris.

5. Jaarverslagen 2021, 2022 en 2023 door de penningmeester.

6. Verslagen van de kascommissie en kiezen nieuwe commissie

Ton Elders

Theo Gerritsen

Wout Klein Koerkamp is tussentijds afgetreden.

7. Contributie verhoging naar € 105,-, € 60,- “winterlid” en € 60,- “zomerlid”.

8. Bestuurssamenstelling

René Spitzen interim voorzitter,

Wim Jansen lid en onderhoud,

Gerard Vosman lid en toernooicommissie,

Walter Tijs is tussentijds afgetreden,

Bas Aarnink treedt af als penningmeester,

Harrie Stroek wordt voorgedragen als penningmeester,

Theo Gerritsen wordt voorgedragen als bestuurslid en onderhoud

Ook leden kunnen een kandidaat voordragen.

9. Toekomst van de vereniging, locatiestudie nieuwbouw St. Bernadette school en presentatie energiescan.

Toelichting:

Jonge aanwas van leden is er nagenoeg niet. Informatie over competitieteams, toernooibezetting en andere activiteiten. Hoe ziet de toekomst eruit?

Alle betrokken partijen geven de voorkeur aan nieuwbouw St. Bernadetteschool op het sportpark. Zijn er kansen voor TC Heeten? We proberen op deze vragen een antwoord te geven.

Een energiescan geeft aan dat verduurzaming van het clubgebouw wenselijk is. Op korte termijn de laatste lampen vervangen door led lampen, aanbrengen van sensoren en een deel van de kantine afsluiten voor gebruik.

10. W.V.T.K.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Tot ziens op 25 maart rond 19.45 uur.

Bestuur TC Heeten.

Notulen algemene jaarvergadering TC Heeten,

gehouden in ons clubhuis op 25 maart 2024.

Naast het bestuur, waren 28 leden aanwezig.

 

Notulen algemene jaarvergadering TC Heeten,

gehouden in ons clubhuis op 25 maart 2024. Naast het bestuur, waren 28 leden aanwezig.

 

René Spitzen, de voorzitter, opent de vergadering. Allereerst biedt hij zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat de laatste algemene vergadering in 2019 heeft plaatsgevonden. In de jaren 2020 en 2021 was een samenkomst niet gewenst/ niet mogelijk i.v.m. de corona pandemie, maar René beloofde in de toekomst vaker een vergadering te beleggen.

Verder gaf hij aan, deze avond tezamen naar de toekomst te willen kijken. Op ons sportpark zal zo goed als zeker een basisschool gebouwd worden. Dit heeft consequenties voor ons sportpark in zijn geheel en wat kan dit betekenen voor onze club.

Wat betreft dit laatste laat René een tabel zien met de leeftijdsopbouw van onze 110 leden.

Daaruit blijkt dat 63% van onze leden 65 jaar of ouder is. Waar staan wij over 5 of 10 jaar?

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ook de notulen van 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.

De functie van secretaris is vacant en zal op korte termijn binnen het bestuur worden ingevuld. De in 2019 aangestelde secretaris is geen lid meer. Deze functie werd waargenomen door de voorzitter.

Er is geen specifiek verslag over het verleden. Zoals in de opening aangegeven gaan wij met de aanwezigen naar de toekomst kijken.

Ook de in 2019 aangestelde penningmeester heeft afgelopen jaar aangegeven uit deze functie te willen worden ontheven. De reden hiervoor is zijn verhuizing naar Spanje. Per september 2023 heeft Harry Stroek deze functie vervult. Bas Aarnink heeft nog wel de jaarstukken opgemaakt. Harry heeft een overzicht gemaakt van de baten en lasten over de jaren 2020 tot en met 2024. Hij neemt de bedragen met de aanwezige leden door en staat stil bij een tweetal items.

  • Jeugdtennis. De basisschool heeft elk jaar een zgn. sportdag, waarbij de kinderen mogen kiezen uit een aantal sporten op het sportpark. De begeleiding werd dan gedaan door een aantal (bestuurs-)leden met geleende materialen van de KNLTB.

Per najaar 2022 hebben wij (eindelijk) weer een tennisleraar. Daarom hebben wij als vereniging alle basisschool leerlingen twee lesuren v.d. tennisleraar aangeboden. Het resultaat hiervan is een tiental jeugdleden die per 2024 10 lesuren afnemen.

  • Gasverbruik. Vorige week is geconstateerd, dat wij sinds medio 2022 geen gasverbruik hebben betaald. Oorzaak onbekend. De vergadering gaf aan om daarvan melding te maken bij de leverancier.

Vanuit de vergadering kwamen geen op- of aanmerkingen. De kascommissie heeft de administratie gecontroleerd en heeft het bestuur hierop gedechargeerd.

Hierna is voorgesteld om Harry Stroek te benoemen tot penningmeester. De vergadering ging hiermee akkoord.

Ook werd voorgesteld om Theo Gerritsen aan het bestuur toe te voegen voor de functie onderhoud tennis en aanpassing sportpark in combinatie met eventuele verplaatsing van het tennispark.

De voorgestelde contributie verhoging is akkoord bevonden. Het jaarleden betalen 105 euro en de zomer- en winterleden 60 euro.

Voor termijnbetalingen is het aantal termijnen gewijzigd van 6 naar 3 termijnen.

Wat verder ter tafel kwam.

  • Het bestuur wordt gevraagd om zorg te dragen voor een beter werkende pinautomaat.

Tenslotte had de voorzitter nog een bloemetje met een cadeaubon voor Gerda Klein Koerkamp die jarenlang heeft gezorgd voor de “inkoop” van de kantine en de verzorging bij bijeenkomsten/ toernooien van onze vereniging.

Na de koffie / thee pauze is gezamenlijk gediscussieerd over de toekomst van onze vereniging.

  • Hoe groot is nog onze club over 5 of over 10 jaar?

  • Gemeente heeft haast met de bouw v.d. school op het sportpark. Er is een planning om dit gereed te hebben schooljaar 2027/2028.

  • Een fusie van alle verenigingen is niet aan de orde

  • Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een gezamenlijke kantine.

  • In overleg gaan met de gemeente of zij interesse hebben om ons park te verplaatsen, zodat de gemeente woningbouw zou kunnen realiseren op ons huidige (te grote) tennisterrein.

  • Verduurzaming van de kantine zoals: Led lampen en sensoren in de kleedkamers.

Middels te plaatsen wanden, de kantine verkleinen.

Airco(s) in de kantine.

Pui is voorzien van HR++ glas

Warmtepomp boiler <-> warmtepomp verwarming

  • Subsidie op verduurzaming van ons gebouw (40% Bosa)

Een werkgroep heeft zich de afgelopen 2 jaar bezig gehouden met de aanleg van 2 padelbanen. Uiteindelijk blijkt de gemeente hiervoor geen toestemming te geven. Er wordt richtafstand 200 meter aangehouden en dat is in strijd met de huidige woningen en toekomstige woningbouw in Veldegge Noord. Kortom: Het plan is in de ijskast gezet.

Over bovenstaande onderwerpen ontstond een discussie. Het bestuur volgt en praat mee over de ontwikkelingen op het sportpark en zal de leden bij de te nemen stappen tijdig informeren.

Geschreven door,

Penningmeester/Voorzitter/Secretaris